Documentació per a l'admissió i barem 2019/2020

Categoria: Admissió d'alumnes Publicat el Diumenge, 01 Mai 2016
 
matricula
 
 
 
Documentació
obligatòria per a  l'admissió (preinscripció)
 

 

Tant amb el tràmit presencial com com el tràmit telemàtic s'han d'entregar:
 1. El formulari de sol.licitud omplert (presencial) o el generat de la sol.licitud (telemàtic), signats per pares/mares/tutors amb pàtria potestat.
 2. La documentació:
  Còpia del llibre de família
  Còpia del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne i del mateix alumne/a
  Declaració jurada, en el cas que a la sol.licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat la pàtria potestat exclusiva.
 3. Els documents a que vol optar per puntuació al barem.
 

Documentació per al barem

 • Germans matriculats al centre
 • Pares treballant al centre
 • Pares treballant al centre adscrit (certificat del director del centre)
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre (certificat d'empadronament)
 • Proximitat del domicili del centre de treball d’un dels pares o tutors o de l’alumne al centre (inform de vida laboral o equivalent, o certificat d'empresa amb la indicació de l'adreça i antiguitat, en cas autònoms, certificat de la situació en el cens d'activitats AEAT)
 • Renda  (no fa falta aportar cap document si permeteu que l'administració faci la consulta a l'Agència tributària)
 • Còpia del certificat de discapacitat de l’alumne major o igual a un 33%
 • Còpia del certificat de discapacitat del pare/mare/tutor/germà major o igual a un 33%
 • Còpia del títol de família nombrosa
 • Família monoparental (llibre de família, o sentencia de  pèrdua de la pàtria potestat de l'altre progenitor)
 • Malaltia crònica de l’alumne (certificat mèdic oficial que reconegui una malaltia crònica recollida a la normativa)
 • Situació d'collida familiar (mesura jurídica o certificat emès per l'entitat competent)
 • Fills d'exalumnes del CEIP Escola Nova (omplir full de secretaria)
 • Mobilitat forçosa de la família (documentació justificativa)
 • Canvis de domicili derivats d'actes de violència de gènere.
 • Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (presentar certificat de matrícula de l'escoleta excepte els que van a l’escoleta Sa Sitra que nosaltres sol.licitarem un llistat) (0,5 punts)
 • Per altres circumstàncies revisau el full de sol.licitud d'admissió
 
Vist: 627
0
0
0
s2sdefault