Ajudes de menjador 2019/2020

Categoria: Ajudes i Beques Publicat el Dimarts, 04 Juny 2019

 

 

2019/2020

Benvolguts pares i mares 


Ajudes de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2018-2019 cursin estudis tant en els nivells de segon cicle d'educació infantil, com a primària.

Termini  per presentar-lo

Del  3 de juny de 2019 al 21 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Lloc i horari

Les sol·licituds s'han de presentar a secretaria del centre escolar on està matriculat l'alumne el curs 2019-2020. Horari de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 10 i  dimarts, dimecres i dijous de 13.30 a 14 hores

Model de sol.licitud i convocatòria BOIB

Pitjau aquí


Requisits dels beneficiaris

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de complir els requisits següents:

a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2018-2019.

b. Ser usuari del servei de menjador per al curs 2019-2020.

c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea:

Nombre d’adults (majors de 14 anys)                   Nombre de menors (menors de 14 anys)                     Renda familiar total

1                                                         1                                             23.410,40 €

1                                                         2                                             28.812,80 €

1                                                         3                                              34.215,20 €

2                                                         1                                              32.414,40 €

2                                                         2                                              37.816,80 €

2                                                         3                                              43.219,20 €

3                                                         1                                              41.418,40 €

3                                                         2                                              46.820,80 €

3                                                         3                                              52.223,20 €

S’han d’afegir 5.402,40 € per cada menor de 14 anys més, i 9.004,00 € per cada adult major de 14 anys més.

Documentació obligatòria

a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2018.

b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.

 A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent ( a efectes de barem):

a. Per obtenir punts per renda cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.

b. Per obtenir punts per criteri familiar:

   i. Per família nombrosa, s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa

   ii. Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, presentar certificat

   iii. Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

   iv. Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

   v. Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, s’ha de fer constar en la mateixa sol.licitud

c. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar.

  c.1 Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

  c.2. Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

  c.3. Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (1 punt)

- Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu

- Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills

- Situació de desocupació d’un o més membres de la unitat familiar

 
Vist: 304
0
0
0
s2sdefault